دکتر محمد صالحی تبار مدیر عامل لیزینگ ملت (شرکت واسپاری ملت) شد.

دکتر صالحی تبار پیش تر مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت بیمه آتیه نگر ما از زیر مجموعه های بانک ملت بوده است.از دیگر سوابق اجرایی ایشان می توان به معاونت اداره کل مالی بانک ملت ، معاون مدیر عامل در عملیات و توسعه بازار شرکت تامین سرمایه بانک ملت ، دبیر سرویس بازار بورس و سرمایه ، دبیر ماهنامه تازه های اقتصاد ، عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت ، عضو و رئیس هیئت مدیره شرکت گردشگری ملت ، عضو هیئت مدیره هلدینگ تامین سرمایه آتیه خواهان ، استاد دانشگاه و مدرس در رشته های مالی و اقتصادی _ بانکی اشاره نمود. موفقیت و سربلندی ایشان را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.