شرایط جدید اعطای تسهیلات خرید به متقاضیان محصولات شرکت آریا دیزل را اعلام کرد .

شرایط اعلام شده از سوی لیزینگ ملت به شرح زیر است:
میزان تسهیلاتبیش از ۶۰% ارزش خودرو
نوع خودروبهای خودروتسهیلاتمدتنرخ سودمبلغ قسط بدون بیمهچک تضمین ۱چک تضمین ۲پیش پرداخت متقاضیبه شرکت آریا دیزلپیش پرداخت متقاضیبه واسپاری ملت
کشنده (۴*۲)c&c۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۴۲۱.۰%۱۰۲,۷۷۱,۳۰۲۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰۴۱,۹۸۶,۰۱۲
کشنده رنو (۲*۴) T۴۸۰۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۴۲۱.۰%۱۵۴,۱۵۶,۹۵۳۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰۶۲,۹۷۹,۰۱۸
کمپرسی رنو (۶*۴)۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۴۲۱.۰%۱۵۴,۱۵۶,۹۵۳۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۶۲,۹۷۹,۰۱۸
کشنده (۴*۲)c&c۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۶۲۱.۰%۷۵,۳۵۰,۱۳۵۳,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰۶۴,۱۳۴,۴۳۶
کشنده رنو (۲*۴) T۴۸۰۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۶۲۱.۰%۱۱۳,۰۲۵,۲۰۲۴,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰۹۶,۲۰۱,۶۵۵
کمپرسی رنو (۶*۴)۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۶۲۱.۰%۱۱۳,۰۲۵,۲۰۲۴,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۶,۲۰۱,۶۵۵
کشنده (۴*۲)c&c۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۴۸۲۱.۰%۶۱,۹۳۱,۳۹۰۳,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰۹۶,۲۳۱,۶۷۳
کشنده رنو (۲*۴) T۴۸۰۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۴۸۲۱.۰%۹۲,۸۹۷,۰۸۵۵,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱۴۳,۵۲۲,۸۸۴
کمپرسی رنو (۶*۴)۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۴۸۲۱.۰%۹۲,۸۹۷,۰۸۵۵,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱۴۳,۵۲۲,۸۸۴
کشنده (۴*۲)c&c۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰۲۱.۰%۵۴,۱۰۶,۷۲۰۳,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱۶۷,۴۸۱,۲۰۴
کشنده رنو (۲*۴) T۴۸۰۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰۲۱.۰%۸۱,۱۶۰,۰۷۹۵,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰۲۵۳,۳۲۹,۳۴۳
کمپرسی رنو (۶*۴)۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰۲۱.۰%۸۱,۱۶۰,۰۷۹۵,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲۵۳,۳۲۹,۳۴۳
میزان تسهیلات۶۰% ارزش خودرو
نوع خودروبهای خودروتسهیلاتمدتنرخ سودمبلغ قسط بدون بیمهچک تضمین ۱چک تضمین ۲پیش پرداخت متقاضیبه شرکت آریا دیزلپیش پرداخت متقاضیبه واسپاری ملت
کشنده (۴*۲)c&c۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰۲۴۲۱.۰%۹۱,۸۷۷,۵۴۴۲,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰۳۷,۵۳۵,۴۹۵
کشنده رنو (۲*۴) T۴۸۰۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰۲۴۲۱.۰%۱۴۴,۲۹۰,۹۰۸۴,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰۵۸,۹۴۸,۳۶۱
کمپرسی رنو (۶*۴)۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲۴۲۱.۰%۱۴۶,۴۴۹,۱۰۵۴,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۵۹,۸۳۰,۰۶۷
کشنده (۴*۲)c&c۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰۳۶۲۱.۰%۶۷,۳۶۳,۰۲۰۲,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰۵۷,۳۳۶,۱۸۶
کشنده رنو (۲*۴) T۴۸۰۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰۳۶۲۱.۰%۱۰۵,۷۹۱,۵۸۹۴,۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰۹۰,۰۴۴,۷۴۹
کمپرسی رنو (۶*۴)۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰۳۶۲۱.۰%۱۰۷,۳۷۳,۹۴۲۴,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۱,۳۹۱,۵۷۲
کشنده (۴*۲)c&c۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰۴۸۲۱.۰%۵۵,۳۶۶,۶۶۳۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰۸۶,۲۷۱,۹۵۱
کشنده رنو (۲*۴) T۴۸۰۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰۴۸۲۱.۰%۸۶,۹۵۱,۶۷۱۵,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰۱۳۵,۳۶۵,۶۰۵
کمپرسی رنو (۶*۴)۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰۴۸۲۱.۰%۸۸,۲۵۲,۲۳۱۵,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۷,۳۸۹,۴۴۰
کشنده (۴*۲)c&c۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰۶۰۲۱.۰%۴۸,۳۷۱,۴۰۷۳,۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰۱۵۰,۴۴۲,۲۲۷
کشنده رنو (۲*۴) T۴۸۰۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰۶۰۲۱.۰%۷۵,۹۶۵,۸۳۴۵,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰۲۳۶,۳۲۴,۵۹۹
کمپرسی رنو (۶*۴)۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰۲۱.۰%۷۷,۱۰۲,۰۷۵۵,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۳۹,۸۵۹,۸۷۷
میزان تسهیلات۵۰% ارزش خودرو
نوع خودروبهای خودروتسهیلاتمدتنرخ سودمبلغ قسط بدون بیمهچک تضمین ۱چک تضمین ۲پیش پرداخت متقاضیبه شرکت آریا دیزلپیش پرداخت متقاضیبه واسپاری ملت
کشنده (۴*۲)c&c۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰۲۴۲۱.۰%۷۶,۵۶۴,۶۲۰۲,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰۳۱,۲۷۹,۵۷۹
کشنده رنو (۲*۴) T۴۸۰۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۲۴۲۱.۰%۱۲۰,۲۴۲,۴۲۳۳,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۴۹,۱۲۳,۶۳۴
کمپرسی رنو (۶*۴)۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰۲۴۲۱.۰%۱۲۲,۰۴۰,۹۲۱۳,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰۴۹,۸۵۸,۳۸۹
کشنده (۴*۲)c&c۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰۳۶۲۱.۰%۵۶,۱۳۵,۸۵۰۲,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰۴۷,۷۸۰,۱۵۵
کشنده رنو (۲*۴) T۴۸۰۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۳۶۲۱.۰%۸۸,۱۵۹,۶۵۸۳,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۷۵,۰۳۷,۲۹۱
کمپرسی رنو (۶*۴)۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰۳۶۲۱.۰%۸۹,۴۷۸,۲۸۵۳,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰۷۶,۱۵۹,۶۴۳
کشنده (۴*۲)c&c۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰۴۸۲۱.۰%۴۶,۱۳۸,۸۸۵۲,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰۷۱,۸۳۰,۷۶۰
کشنده رنو (۲*۴) T۴۸۰۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۴۸۲۱.۰%۷۲,۴۵۹,۷۲۶۴,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱۱۲,۸۱۲,۷۳۰
کمپرسی رنو (۶*۴)۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰۴۸۲۱.۰%۷۳,۵۴۳,۵۲۶۴,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰۱۱۴,۴۹۹,۴۹۲
کشنده (۴*۲)c&c۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰۲۱.۰%۴۰,۳۰۹,۵۰۶۲,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱۲۵,۳۹۸,۹۰۹
کشنده رنو (۲*۴) T۴۸۰۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰۲۱.۰%۶۳,۳۰۴,۸۶۲۴,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱۹۶,۹۳۲,۵۰۲
کمپرسی رنو (۶*۴)۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰۶۰۲۱.۰%۶۴,۲۵۱,۷۳۰۴,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰۱۹۹,۸۷۸,۴۲۰
میزان تسهیلات۴۰% ارزش خودرو
نوع خودروبهای خودروتسهیلاتمدتنرخ سودمبلغ قسط بدون بیمهچک تضمین ۱چک تضمین ۲پیش پرداخت متقاضیبه شرکت آریا دیزلپیش پرداخت متقاضیبه واسپاری ملت
کشنده (۴*۲)c&c۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰۲۴۲۱.۰%۶۱,۲۵۱,۶۹۶۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰۲۵,۰۲۳,۶۶۳
کشنده رنو (۲*۴) T۴۸۰۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰۲۴۲۱.۰%۹۶,۱۹۳,۹۳۹۲,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰۳۹,۲۹۸,۹۰۷
کمپرسی رنو (۶*۴)۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۴۲۱.۰%۹۷,۶۳۲,۷۳۷۲,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰۳۹,۸۸۶,۷۱۲
کشنده (۴*۲)c&c۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰۳۶۲۱.۰%۴۴,۹۰۸,۶۸۰۱,۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰۳۸,۲۲۴,۱۲۴
کشنده رنو (۲*۴) T۴۸۰۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰۳۶۲۱.۰%۷۰,۵۲۷,۷۲۶۳,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰۶۰,۰۲۹,۸۳۲
کمپرسی رنو (۶*۴)۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۶۲۱.۰%۷۱,۵۸۲,۶۲۸۳,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰,۹۲۷,۷۱۵
کشنده (۴*۲)c&c۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰۴۸۲۱.۰%۳۶,۹۱۱,۱۰۸۲,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰۵۷,۴۸۵,۴۴۲
کشنده رنو (۲*۴) T۴۸۰۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰۴۸۲۱.۰%۵۷,۹۶۷,۷۸۱۳,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰۹۰,۲۷۹,۳۴۵
کمپرسی رنو (۶*۴)۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۴۸۲۱.۰%۵۸,۸۳۴,۸۲۰۳,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۱,۶۲۹,۶۵۲
کشنده (۴*۲)c&c۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰۶۰۲۱.۰%۳۲,۲۴۷,۶۰۵۲,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰۱۰۰,۳۰۷,۹۱۴
کشنده رنو (۲*۴) T۴۸۰۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰۶۰۲۱.۰%۵۰,۶۴۳,۸۹۰۳,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰۱۵۷,۵۳۰,۴۵۳
کمپرسی رنو (۶*۴)۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰۲۱.۰%۵۱,۴۰۱,۳۸۴۳,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱۵۹,۸۸۶,۶۹۰
میزان تسهیلات۳۰% ارزش خودرو
نوع خودروبهای خودروتسهیلاتمدتنرخ سودمبلغ قسط بدون بیمهچک تضمین ۱چک تضمین ۲پیش پرداخت متقاضیبه شرکت آریا دیزلپیش پرداخت متقاضیبه واسپاری ملت
کشنده (۴*۲)c&c۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰۲۴۲۱.۰%۴۵,۹۳۸,۷۷۲۱,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰۱۸,۷۶۷,۷۴۷
کشنده رنو (۲*۴) T۴۸۰۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰۲۴۲۱.۰%۷۲,۱۴۵,۴۵۴۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰۲۹,۴۷۴,۱۸۱
کمپرسی رنو (۶*۴)۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰۲۴۲۱.۰%۷۳,۲۲۴,۵۵۳۲,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۹,۹۱۵,۰۳۴
کشنده (۴*۲)c&c
۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۲۱.۰%
۳۳,۶۸۱,۵۱۰
۱,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۸,۶۶۸,۰۹۳
کشنده رنو (۲*۴) T۴۸۰
۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۲۱.۰%
۵۲,۸۹۵,۷۹۵
۲,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۵,۰۲۲,۳۷۴
کمپرسی رنو (۶*۴)
۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۲۱.۰%
۵۳,۶۸۶,۹۷۱
۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۵,۶۹۵,۷۸۶
کشنده (۴*۲)c&c
۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۲۱.۰%
۲۷,۶۸۳,۳۳۱
۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۳,۱۳۵,۹۷۵
کشنده رنو (۲*۴) T۴۸۰
۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۲۱.۰%
۴۳,۴۷۵,۸۳۶
۲,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۶۷,۶۸۲,۸۰۲
کمپرسی رنو (۶*۴)
۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۲۱.۰%
۴۴,۱۲۶,۱۱۵
۲,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۸,۶۹۴,۷۲۰
کشنده (۴*۲)c&c
۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰
۶۰
۲۱.۰%
۲۴,۱۸۵,۷۰۴
۱,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰
۷۵,۳۳۰,۵۲۵
کشنده رنو (۲*۴) T۴۸۰
۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰
۶۰
۲۱.۰%
۳۷,۹۸۲,۹۱۷
۲,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۸,۳۰۵,۹۶۸
کمپرسی رنو (۶*۴)
۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰
۲۱.۰%
۳۸,۵۵۱,۰۳۸
۲,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰,۰۷۵,۵۱۴
توضیحات:
  • مبالغ اقساط مذکور بدون احتساب هزینه بیمه شخص ثالث و بدنه می باشد.
  • هزینه های مربوط به بیمه، مالیات ارزش افزوده ، ارزیابی وثایق ملکی و غیره همزمان با تشکیل پرونده متقاضی در واسپاری ملت اخذ خواهد شد.
  • زمان تحویل خودرو بیست ( ۲۰ ) روز پس از تکمیل مدارک و پیش پرداخت و بر اساس زمان بندی شرکت سازنده می باشد.
  • نوع عقد قرارداد با متقاضیان فروش"اجاره بشرط تملیک" می باشد ، بدیهی است در پایان مدت قرارداد و در صورت پرداخت کامل اقساط و تسویه حساب نهایی از سوی متقاضی ، با هزینه مستاجر نسبت به انتقال مالکیت بنام وی اقدام خواهد شد .
  • مدل ، تیپ ، تناژ و سال ساخت خودروها توسط شرکت سازنده و هنگام ثبت نام متقاضی درشرکت آریا دیزل تعیین که در معرفی نامه مربوطه قید خواهد شد ، لذا مسئولیت مغایرت های احتمالی برعهده متقاضی و شرکت سازنده خواهد بود .
  • مبالغ اقساط (جداول فوق) بر مبنای بهای اعلامی شرکت خودرو ساز تهیه گردیده است ، بدیهی است در صورت تغییر بهای خودرو از سوی آریا دیزل جداول فوق نیز تغییر خواهند نمود.
  • درصورت تکمیل ظرفیت این شرکت حق متوقف نمودن ثبت نام متقاضیان را بدون اطلاع رسانی قبلی برای خود محفوظ می دارد ، لذا خواهشمند است به منظور جلو گیری از به وجود آمدن هرگونه مغایریت قبل از واریز وجه پیش پرداخت، مراتب از طریق شماره تماس ۸۷۲۴۱۰۰۸-۰۲۱با آقای صبوری هماهنگ گردد .
  • واریز وجه و ارائه مدارک، به هیچ عنوان به منزله تصویب پرداخت تسهیلات نمی باشد و اعطای تسهیلات و واگذاری خودرو منوط به تصویب پرونده متقاضی در کمیته اعتباری شرکت واسپاری ملت خواهد بود .