آنچه در زیر می‌آید قیمت روز خودروهای صفر بازار تهران طی آذر ماه 96 است که . . .

آنچه در زیر می‌آید قیمت روز خودروهای صفر بازار تهران طی آذر ماه 96 است که کمتر از 50 میلیون تومان در سطح بازار قیمت خورده که ممکن است تا 5 درصد در مناطق مختلف تهران دارای نوسان باشد؛