آنچه در زیر می‌آید قیمت روز خودروهای صفر بازار تهران طی دی ماه 96 است که کمتر از 40 میلیون تومان در سطح بازار قیمت خورده که

آنچه در زیر می‌آید قیمت روز خودروهای صفر بازار تهران طی دی ماه 96 است که کمتر از 40 میلیون تومان در سطح بازار قیمت خورده که ممکن است تا 5 درصد در مناطق مختلف تهران دارای نوسان باشد؛