آنچه در ادامه می‌آید قیمت روز خودروهای صفر بازار تهران طی اسفند ماه 96 است که...

آنچه در زیر می‌آید قیمت روز خودروهای صفر بازار تهران طی اسفند ماه 96 است که کمتر از 40 میلیون تومان در سطح بازار قیمت خورده که ممکن است تا 5 درصد در مناطق مختلف تهران دارای نوسان باشد؛