قیمت انواع محصولات سایپا در بازار و نمایندگی به شرح زیر است:

 قیمت انواع محصولات سایپا در بازار و نمایندگی به شرح زیر است: