شرکت ایران خودرو براساس مصوبه مجمع اسفند سال قبل و جلسه هیات مدیره مورخ ۲۵ آبان ماه امسال، اسامی اعضای هیات مدیره و نمایندگان آنها و سمت هرکدام را به تفکیک شرح داد.

شرکت تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی به نمایندگی حجت الله صیدی ، سازمان و گسترش نوسازی صنایع ایران به نمایندگی  فیض بخش ،شرکت پیشگامان بازرگانی گل یار به نمایندگی  جمشیدایمانی، شرکت سازه و ساختمان ایرانیان با نمایندگی عباس ملکی طهرانی و شرکت سرمایه گذاری سلیم  به نمایندگی حقوقی یکه زارع اعضای حقوقی هیات مدیره ایران خودرو معرفی شدند