بنابراعلام این شرکت خودرو Comfort NewMVM111S با قیمت نقدی 30 میلیون 954 هزار و 300 تومان و Luxury NewMVM111S با قیمت نقدی 33 میلیون و 64 هزار و 300 تومان به ترتیب با 6 میلیون و 190 هزار و 860 تومان و 6 میلیون 612 هزار و860 تومان و یک فقره چک سه ماهه به همین مبلغ در این طرح واگذار می شود. همچنین بنابر اعلام مدیران خودرو تاریخ شروع اولین چک اقساط 7ماه پس از تاریخ ثبت نام است و مبالغ چک های اقساط متناسب با پرداخت مشتری در زمان ثبت نام مشخص می شود. از سوی دیگر میزان سودی که شرکت از خریداران دریافت خواهد کرد نیز بین 11 تا 16 درصد تغییر خواهد کرد. همچنین فواصل چک ها نیز 4 ماه در نظر گرفته شده است.

2